کلاس آشپزی در تهران
آموزشگاه آشپزی و شیرینی پزی
تور آنتالیا
ویزای تایوان
خدمات VFS
تور کانادا
خرید توتون پیپ
مرکز خرید پیپ در تهران
خرید بک لینک
http://thesispublication.com/
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :publication
تاريخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۸ ساعت: ۰۵:۵۷:۳۵

تاثير كود سبز بر يونجه قسمت دوم  : عملكرد و اجزاء عملكرد گندم در سال دوم تناوب: نتايج تجزيه واريانس حاكي از آن است كه بين تيمارها از لحاظ عملكرد دانه، تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله، و طول سنبله در سطح احتمال ۱ درصد و براي شاخص برداشت در سطح احتمال ۵٪ اختلاف معني داري وجود دارد، اما براي ساير صفات اختلاف معني داري بين تيمارها وجود ندارد. عملكرد دانه در ۸ تيمار گندم را مي توان در سه گروه دسته بندي كرد. در گروه اول تيمار گندم +كود بيولوژيك +۳۰ كيلو گرم نيتروژن، با ۱۵۷۰ كيلوگرم در هكتار بالاترين ميزان عملكرد را بخود اختصاص داد. در گروه دوم تيمارهاي گندم (بدون كود نيتروژن) و گندم + كود بيولوژيك +۶۰ كيلوگرم در هكتار نيتروژن به ترتيب با عملكردهاي ۱۳۶۳ و ۱۲۹۳ كيلوگرم در هكتار قرار گرفتند.

در گروه سوم تيمارهاي شاهد گندم بدون كود نيتروژن و گندم + ۷۰ كيلوگرم در هكتار نيتروژن (عرف منطقه) به ترتيب با عملكردهاي ۹۱۲ و ۸۵۸ كيلوگرم در هكتار كمترين مقدار را حائز شدند. بقيه تيمارها در حد فاصل گروه هاي دوم و سوم قرار گرفتند در آزمايش ايونز و همكاران (۲۰۰۳) عملكرد گندم در تناوب لگوم- گندم بيشتر از گندم گندم بود.

بخشي از برتري عملكرد گندم در تيمار گندم +كود بيولوژيك +۳۰ كيلوگرم نيتروژن را مي توان به فعاليت باكتري هاي تثبيت كننده نيتروژن و قسمتي را نيز به كار برد كود شيميايي نيتروژنه نسبت داد. به نظر مي رسد كه كاربرد توأم اين دو منبع كودي منجر به تأثير بر اجزاء عملكرد گندم در اين تيمار شده است، به طوري كه در صفات تعداد سنبله در واحد سطح و تعداد دانه در سنبله نسبت به سابر تيمارها برتري نشان داده است. البته اين برتري در صفاتي نظير زيست توده و شاخص برداشت نيز پديد آمده است. در آزمايش بهل و همكاران (۲۰۰۳) كاربرد توام ازتوباكتر ومايكوريزا باعث افزايش عملكرد دانه، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و عملكرد بيولوژيكي در گندم شد. همچنين رائي و گائور (۱۹۸۸) به اين نتيجه رسيدند كه تيمار گندم با ازتوباكتر و آزوسپريليوم به تنهايي و مخلوط آنها به ترتيب ۹۱/  درصد، ۸ / ۲درصد و ۱۳ / ۹ درصد افزايش عملكرد گندم را در پي داشت.

كود سبز چيست؟

يكي ديگر از راههاي افزايش ماده آلي خاك استفاده از كود سبز در تناوب زراعي مي باشد. منظور از كود سبز شخم زدن گياه در خاك پس از رشد كافي و بدون برداشت محصول است. اثر كود سبز بر خصوصيات فيزيكي خاك همانند كود حيواني مي باشد.
ولي كود سبز عملاً مواد غذايي به خاك اضافه نمي كند، بلكه آن چه را كه طي رشد خود از خاك جذب كرده و در خود ذخيره نموده است به خاك بر مي گرداند اما در صورتي كه از گياهان تيره بقولات بعنوان كود سبز استفاده شود تمام ازت تثبيت شده را به خاك بر مي گرداند. از طرف ديگر كود سبز با جذب و ذخيره مواد غذايي در خود از شسته شدن آنها جلوگيري مي نمايد. گياه مورد استفاده بعنوان كود سبز مي بايستي اثرات فيتوتوكسيني بر رشد محصول بعدي نداشته باشد، فصل رشد كوتاهي داشته، تراكم بوته بالا را تحمل كند و رشد سبزينه اي زيادي داشته باشد تا علاوه بر اين كه مقدار زيادي ماده آلي به خاك اضافه مي كند، پوشش كامل خاك را تامين نمايد. پوشش كامل خاك براي جلوگيري از فرسايش خاك و بازداري رشد علفهاي هرز ضرورت دارد. بنابراين اهداف كود سبز را مي توان در افزايش ماده آلي خاك، حفظ مواد غذائي خاك (و در صورت استفاده از گياهان تيره بقولات افزايش ازت خاك)، جلوگيري از فرسايش خاك و مبارزه با علفهاي هرز خلاصه نمود. توجه به اهداف فوق روشن مي سازد كه كود سبز قبل از گياهان وجيني در تناوب قرار مي گيرد.

نتايج حاصله از تحقيق تاثير كود سبز بر يونجه در گروه اول

هر چند كه در اين تحقيق سهم هر يك از فاكتورهاي كود بيولوژيك و يا كود شيميايي در افزايش عملكرد دانه گندم به تفكيك مشخص نشده است، اما برتري ۹ در صدي عملكرد دانه در تيمار گندم +كود بيولوژيك (بدون كود نيتروژن) به تيمار گندم بدون كود نيتروژن، كه كرت هاي آنها در سال اول تناوب در شرايط يكسان و تحت آيش قرار داشته اند، را مي توان به كاربرد كود بيولوژيك در تيمار اول نسبت داد. اما كار برد توأم كود بيولوژيك و كود شيميايي عملكرد گندم را از ۱۰۰۰ كيلوگرم در هكتار در تيمار گندم + كود بيولوژيك بدون كود نيتروژن با تأثير بر صفات تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن زيست توده و طول سنبله، با حدود ۳۰ درصد افزايش، به ۱۵۷۰ كيلو گرم در هكتار در تيمار گندم + كود بيولوژيك + ۳۰ كيلو گرم نيتروژن، رسانده است. اين در حالي است كه اين دو تيمار از نظر ساير اجزاء عملكرد و صفات فاقد اختلاف معني دار مي باشند. به نظر مي رسد كه علاوه بر نيتروژن آلى ذخيره شده در كرتهاي تيمار گندم +كود بيولوژيك +۳۰ كيلوگرم نيتروژن در سال اول آزمايش (آيش)، احتمالا كاربرد ۳۰ كيلوگرم در هكتار كود شيميايي نيتروژنه شرايط تغذيه اي مناسبي را براي تكثير و فعاليت باكتري هاي ازتوباكتر و آز سپيريليوم فراهم نموده است، زيرا اين باكتريها جهت رشد و تثبيت ازت نيازمند وجود اين عنصر در محيط غذايي هستند

ارتقاء سطح مصرف كود شيميايي نيتروژنه از ۳۰ كيلوگرم در هكتار در تيمار گندم +كود بيولوژيك + ۳۰ كيلوگرم نيتروژن به ۶۰ كيلوگرم در هكتار در تيمار گندم +كود بيولوژيك +۶۰ كيلوگرم در هكتار نيتروژن، بر عملكرد گندم در تيمار اخير تأثير منفي باقي گذاشت، به طوري كه اين دو تيمار نسبت به هم، ۱۷ درصد اختلاف عملكرد نشان دادند، كه از نظر آماري نيز معني دار مي باشد. اين اختلاف تا حدودي معرف عدم كارآيي مصرف بي رويه كودهاي شيميايي در شرايط ديم و تأثير منفي آن بر روند توليد در گياه مي باشد.

اختلاف عملكرد دانه تيمار گندم + كود بيولوژيك +۳۰ كيلوگرم در هكتار نيتروژن نسبت به آن دسته از تيمارهاي گندم كه كرت هاي آنها در سال اول تناوب به ترتيب تحت كشت ارقام يونجه Medicago polymorpha Medicago Scutellata مخلوط دو رقم اخير و گندم قرار داشتند را مي توان به استفاده از ذخائر غذائي خاك و تخليه نسبي رطوبت خاك در طي فصل رشد در سال اول، توسط اين گياهان نسبت داد. با اينكه يونجه هاي يكساله در تناوب با گندم مي توانند بيش از مقدار مورد نياز گندم نيتروژن هوا را تثبيت نمايند (داختن و همكاران، ۱۹۹۹)، و پس از پايان دوره رشد با اضافه كردن بقاياي خود به زمين، اندوخته هاي غذايي و مواد آلي خاك را افزايش دهند، در عين حال ادامه رشد اين گياهان منجر به كاهش ذخائر رطوبتي خاك مي گردد. كاهش بيشتر رطوبت خاك در كرتهاي گندم نسبت به كرتهاي يونجه و آيش، و در كرتهاي يونجه نسبت به آيش به دليل فعاليت رويشي بيشتر گندم و دوام دوره رشد و بزرگي اندام هاي رويشي آن نسبت به يونجه است، كه متضمن مصرف آب بيشتري است. هر چند كه ممكن است ميزان تبخير از سطح كرتهاي گندم به دليل پوشش بيشتر خاك كمتر باشد، اما احتمالا اين پوشش جبران هدررفت آب از طريق جذب توسط بوته هاي گندم را نكرده است. همچنين وجود اختلاف در ميزان رطوبت كرتهاي آيش با ديگر كرتها احتمالا به دليل عدم وجود سطح سبز و حفظ و ذخيره رطوبت در اين كرت ها مي باشد. در آزمايش زنتنر و همكاران (۱۹۹۹) تخليه آب خاك توسط گياهاني كه به صورت كود سبز در تناوب با غلات قرار داشتند يكي از دلائل كاهش عملكرد غلات كاشته شده پس از آنها بوده است و به اعتقاد ويجيل و نيلسون (۱۹۹۸) رطوبت خاك مي تواند بيش از نيتروژن در روند رشد گياه محدود كننده باشد.

نتايج حاصله از تحقيق تاثير كود سبز بر يونجه در گروه دوم

در گروه دوم، اختلاف عملكرد در دو تيمار گندم بدون كود نيتروژن كه كرت هاي آنها در سال اول تحت كشت يونجه هاي يكساله Scutellata Medicago و Medicago polymorpha بودند، با تيمار ديگر گندم بدون كود نيتروژن كه سال اول تحت آيش قرار داشت، نشان مي دهد كه كاشت يونجه يكساله ضمن دارا بودن مزيت هايي از قبيل حفاظت خاك در برابر عوامل فرسايشي، بقاياي آن توانسته است كه به عنوان كود سبز در بهبود حاصلخيزي خاك مفيد باشد، و در عين حال با توجه به فعاليت باكتري هاي تثبيت كننده نيتروژن در ريشه آن، بخشي از نيتروژن مورد نياز گياه بعدي را تأمين نموده است، كه اين امر باعث ايجاد اختلاف معني دار در صفات تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله در دو تيمار اول با تيمار سوم گرديد. در آزمايش بلك شا و همكاران (۲۰۰۱) ميزان نيتروژن در دسترس در تيمارهاي كود سبز شبدر شيرين پيش از كاشت گندم بهاره (ماه آوريل ۱۶ تا ۱۵ كيلوگرم در هكتار بيش از تيمار آيش بود. در همين آزمايش ميزان عملكرد گندم در تناوب كود سبز شبدر شيرين – گندم ۶۷ تا ۷۵ درصد بيش از تناوب آيش – گندم بود.

اما بخشي از اختلاف تيمارهايي كه در سال پيش تحت آيش ساليانه بودند با تيمارهايي كه در سال اول زير كشت يونجه يكساله قرار داشتند را مي توان به تخليه رطوبت خاك در سال اول توسط بوته هاي يونجه نسبت داد. در آزمايش مگ گوئير و همكاران (۱۹۹۸) عملكرد گندم در تناوب آيش سبز تابستانه – گندم كمتر از عملكرد آن در تيمار آيش ساليانه – گندم بود. در اين پژوهش بنا به استدلال محققان آن، علاوه بر مصرف رطوبت ناشي از بارندگي تابستانه توسط يونجه يكساله، بخشي از ذخائر رطوبتي خاك نيز توسط اين گياه مصرف شده است. در حالي كه در شرايط اجراي آيش ساليانه، علاوه بر حفظ ذخائر رطوبتي خاك از سال هاي پيش، قسمتي از رطوبت ناشي از بارندگي ها نيز در خاك ذخيره گرديده، كه در سال دوم تناوب به مصرف گندم رسيده است. بنا به اظهار ويجيل و نيلسون (۱۹۹۸)، ۸۸ درصد از تغييرات در عملكرد گندم كاشته شده پس از لگوم در تناوب لگومگندم به استفاده لگوم از آب خاك در سال نخست تناوب مربوط مي گردد. البته آنان اظهار داشته اند كه در مقام مقايسه عموما آيش سبز تابستانه لگوم با آيش سالانه شديدا به شرايط آب و هوا و ميزان بارندگي وابسته است، و نمي تواند يك رابطه ثابت و غير قابل تغيير باشد. بنا به اظهار بلك شا و همكاران (۲۰۰۱) مقدار كاهش رطوبت خاك در پيش از كاشت گندم بهاره در تيمار شبدر شيرين با هدف كود سبز بيشتر از تيمار آيش بوده است.

عملكرد كود سبز يونجه براي گندم بدون كود شيميايي و بيولوژيك

عملكرد گندم در تيمار گندم بدون كاربرد دو نوع كود نيتروژنه شيميايي و بيولوژيك كه سال پيش تحت كشت مخلوط دو رقم يونجه يكساله قرار داشت، نتوانست با عملكرد گندم در تيمارهاي بدون كار برد كود بيولوژيك و شيميايي كه پس از ارقام يونجه يكساله كاشته شده بود، رقابت نمايد. اما با تيماري از گندم كه در آن فقط كود بيولوژيك استفاده شده بود، از نظر عملكرد دانه در يك سطح قرار گرفت. از دلايل اين اختلافات احتمالا مي توان به پائين بودن سطح توليد ماده خشك در مخلوط دو رقم يونجه اشاره نمود، كه نتوانسته است حاصلخيزي خاك را به نحو مطلوب ارتقاء بخشد. نتايج حاصل از مقايسه دو تيمار گندم بدون كود نيتروژن و گندم + كود بيولوژيك و بدون كود نيتروژن نشان داد كه تأثير ناشي از كاشت مخلوط دو رقم يونجه يكساله مورد استفاده در اين تحقيق در افزايش عملكرد گندم تا حدودي مشابه آثار حاصل از كاربرد توأم كود بيولوژيك از تو باكتر و آز سپيريليوم مي باشد.

همچنين تيمار گندم + كود بيولوژيك و بدون كود نيتروژن با آنكه بذور آن با كود بيولوژيك آغشته شده بود، اما احتمالا به دليل عدم استفاده از كود شيميايي نيتروژني، از نظر عملكرد دانه، توانايي رقابت با تيمارهاي گندم + كود بيولوژيك +۳۰ كيلوگرم نيتروژن و گندم +كود بيولوژيك + ۷۰ كيلوگرم در هكتار نيتروژن كه در آنها از هر دو نوع كود شيميايي و بيولوژيك استفاده شده بود را نداشت. اين نتايج نشان مي دهد كه كاربر كود بيولوژيك از تو باكتر و آز سپيريليوم زماني مؤثر است كه همراه آن در حد نياز كود شيميايي نيتروژنه به صورت تقسيط مصرف گردد. تيمار گندم بدون كود نيتروژن در حالي كه در سال اول تحت آيش قرار داشت، اما در غياب دو نوع كود بيولوژيك و شيميائي توانايي رقابت با ساير تيمارها را نداشت، و تيمار گندم + ۷۰ كيلوگرم در هكتار كود نيتروژن (بر اساس عرف منطقه) كه در سال نخست تحت كشت گندم قرار داشت نيز عليرغم كار برد كود شيميايي نيتروژنه در حد عرف منطقه، اما نتوانست با ديگر تيمارها رقابت نمايد. احتمالا از دلايل اين كاهش، مصرف ذخائر غذايي و بخشي از رطوبت خاك در سال اول تناوب توسط بوته هاي گندم، و ديگري افزايش بي رويه نيتروژن، مازاد بر نياز گياه در سال دوم است، كه در شرايط ديم و كمبود رطوبت در روند رشد گياه اختلال ايجاد نموده است.

در سال دوم تناوب ميزان اتلاف رطوبت خاك تا عمق توسعه ريشه (۳۰-۰ سانتي متر)، در كرتهايي كه سال پيش زير كشت گندم و يونجه قرار داشتند بيش از كرتهايي بود كه به آيش اختصاص پيدا كرد. اما همواره اين كاهش به ترتيب در كرتهاي گندم بيش از يونجه و در يونجه بيش از آيش بود (شكل ۲ و ۳). اين نتايج نشانگر اين واقعيت است كه در يك چرخه تناوبي، گياهان پيش كاشت به لحاظ طول دوره رشد و دوام آنها در زمين مي توانند روي عملكرد گياه بعدي اثر گذار باشند. البته در صورتي كه ميزان و پراكندگي نزولات آسماني نسبتا خوب باشد، اين تأثير كمتر خواهد بود. در آزمايش پيكول و همكاران (۱۹۹۷) رطوبت خاك بيش از نيتروژن خاك در تناوب آيش سبز گندم در عملكرد گندم بهاره محدوديت ايجاد كرد، به طوري كه در تيمار آيش سبز گندم عملكرد گندم ۲۵ درصد كمتر از تيمار آيش لخت گندم بود. همچنين در مطالعه بلك شاو و همكاران (۱۹۹۶) مقدار آب قابل استفاده در زمان كاشت گندم بهاره در تيمارهائي كه سال پيش تحت كشت شبدر شيرين بودند تقريبا برابر تيمارهايي بود كه تحت آيش قرار داشتند.

نتيجه گيري نتايج حاصل از اين تحقيق تناوب ارقام يونجه يكساله – گندم

نتيجه گيري براساس نتايج حاصل از اين تحقيق تناوب ارقام يونجه يكساله – گندم، به دليل اثرات مثبت يونجه در بهبود خواص كيفي خاك و ايجاد پوشش گياهي جهت مبارزه با فرسايش، مي تواند به عنوان يك الگوي مناسب تناوبي معرفي شود. همچنين در صورت اعمال مديريت مطلوب در حفظ و نگهداري رطوبت در سال آيش، و توجه به حفاظت محيط زيست براي نيل به اهداف كشاورزي پايدار، تناوب آيش -گندم + ۳۰ كيلوگرم در هكتار كود نيتروژنه + كودبيولوژيك، با صرف هزينه كمتر مي تواند به عنوان يك جايگزين مناسب ديگر بجاي تناوب هاي شاهد مورد استفاده قرار گيرد. حتما براي درك بهتر اين تحقيق مقاله تاثير كود سبز بر يونجه قسمت اول را مطالعه نماييد

خدمات هيراكود

شركت بازرگاني هيراكود در سال ۱۳۹۵، با هدف كمك به بهبود كيفيت توليد محصولات كشاورزي و باغي در كشور، شروع به كار كرد. اين مجموعه عمده فعاليت خود را بر روي عرضه كودها و تغذيه دهنده هاي گياه اعم از كودهاي ارگانيك و كودهاي شيميايي، متمركز نمود و به ارائه محصولات ايراني و خارجي به خريداران عمده پرداخت.

هيراكود ، اصالت همۀ كالاهايش را تضمين و همۀ آن‌ها را با كيفيت عالي عرضه مي‌كند. از آنجا كه هدف اصلي اين مجموعه توليد و تامين بهترين نوع كودهاي ضمانتي با منشاء ارگانيك جهت استفاده در بخش كشاورزي مي باشد؛ كشاورزان مي توانند با خيال راحت و با هزينه هاي خيلي ارزان تر از كودهاي شيميايي، مرغي و حيواني محصولي با كيفيت برداشت كنند. اين اطمينان را به شما مي دهيم كه با يكبار استفاده از نمونه كودهاي معرفي شده مشتري دائمي ما خواهيد شد و ما را به ديگران معرفي خواهيد كرد.

هيراكود هميشه با تاكيد بر اصالت كالا، كيفيت بالا و قيمت مناسب سعي بر آن دارد تا پايين ترين قيمت هاي ممكن كودهاي توليد ملي و همچنين وارداتي را به مشتريان ارائه كند. از اين رو تجار، فروشندگان و مشتريان مي توانند با خيالي آسوده خريدشان را از اين مجموعه انجام دهند. علاوه بر اين ما با توليد و ارائه محصولات بيولوژيكي باكيفيت و قيمتي رقابتي كاري انجام داده ايم بتوانيد با هزينه اي پايين تر، كود خريداري كنيد، آبياري رو كاهش دهيد، درختان تان را در مقابل آفات و سرمازدگي مقاوم كنيد و ديگر مزايا…

نويسنده :publication
تاريخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۸ ساعت: ۰۵:۵۲:۱۵

ويژگي عمومي رنگ ها : رنگ زرد شادترين رنگ در طيف رنگ ها و در چرخه رنگ، متضاد رنگ بنفش مي باشد. اين رنگ با تركيبي از رنگهاي بنفش يا آبي بسيار زيبا خواهد شد. رنگ زرد با توان پرتو افكني زياد بيشتر پرتو هاي دريافتي را بازتاب مي نمايد و از بسياري از ويژگي هاي رنگ سفيد نيز برخوردار است . زرد رنگي ترش است و نمودار ترشي هاي متفاوت. صداي زير ويولن زرد است، آواز بلبل و قناري زرد است و وقتي يكدست باشد شادي آفرين و هنگامي كه با تغييرات زمينه هاي رنگي همراه باشد ايجاد هيجان و ناراحتي تا حد اضطراب مي كند.

ويژگي هاي رنگ زرد

زرد رنگ نشانه بي خوابي، بيداري، بيماري ،نااميدي و هيجان و تلاطم فكري است همچنين رنگ آغاز بهار ، رسيدگي به كشت و كار و نمودار نيروي فزون نهفته در دانه است . رنگ زرد رنگ جواني نشان روشني نور و نمايانگر دانش و معرفت است در بعضي اوقات رنگ زد به عنوان القا كننده تنفر مطرح مي‌شود اين حالت زماني مورد قبول است كه پس زمينه آن مشكي باشد زيرا تضاد اين دو رنگ بسيار شديد است و در هيچ شرايطي با هم هماهنگي ندارد در صورتي كه همين رنگ در پس زمينه سبز زندگي و اميد را به نمايش مي‌گذارد .

اگر مي خواهيد چيزي را به خاطر آورد يا هرگز فراموش نكند آن را در كاغذ زرد نويسيد . در هنر چيدمان همراهي رنگ زرد و بنفش بسيار زيبا مي نمايد. اين رنگ بر ميزان فشار خون و ضربان قلب مي افزايد ولي اثري كمتر از رنگ قرمز دارد .

به عنوان رنگ نور آفتاب اثر نيرو بخش دارد و موجب كاهش افسردگي مي شود امكان دارد يك متخصص رنگ درماني از رنگ زرد براي مداواي گرفتگي عضله ها كم شدن مقدار قند خون پركاري تيروئيد و سنگ كيسه صفرا استفاده كند . اگر هر شرايطي را نمايانگر رنگي بناميم اين مثلث است كه رنگ زرد است و شكلي است كه بر اساس سه خط متقاطع و با ايجاد سه زاويه به وجود مي‌آيد زاويه هاي تند مثلث بر شخصيت تهاجمي برنده و سريعا آن تاكيد دارند . ساير شكل هاي سه گوش با زاويه مختلف و تيزبيني جزو خانواده مثلث به شمار مي‌آيند مثلث در عين حال نمادي از تفكر و روشنايي است و به سرعت دگرگون مي‌شود رنگي كه از نظر زيباشناسي با خصوصيات مثلث متناسب است و شخصيت آن را به كمال نشان مي‌دهد رنگ زرد است .

رنگ زرد و خصوصيات افراد علاقه مند به آن

افراد با رنگ زمينه زرد سوخته خوش اخلاق، جالب و جذاب ،يادگيرنده سبك پرجنبش ، سرگرم كننده و خوشبين هستند. اين افراد گرما و صميميت را ساطع مي كنند و با بخشنده و سهل گيرند رنگ زرد به شكل حال در اطراف سر مردم ديده مي‌شود اين رنگ نشانگر تفكر و خرد از وفور رنگ زرد در حالي نشانگر يك فرد انديشمند است و خلاقيت و نبوغ و خرد را نشان مي‌دهد .

اين رنگ همچنين مي تواند نشانه شادي و سرزندگي و خلق و خوي شاد باشد افراد با رنگ زمينه زرد با جماعت زودرنج و ناپايدار هستند آنان متفكراني سريع هستند و سرگرم شدن و سرگرم كردن ديگران لذت مي‌برند اين افراد اجتماعي و معاشرتي هستند و از گفتگوي طولاني در هر زمينه لذت مي‌برند آنان مشتاق يادگيري اند اما بيشتر اوقات براي تفريح كار مي كنند و به سختي كاري را به پايان مي رساند و از بسياري از مسائل سرسري مي‌گذرد خواندن و نوشتن تمركز حواس و يا هر نوع فعاليتي كه نيمكره چپ مغز را به كار بيندازد رنگ زرد ايجاد مي‌كند رنگ زرد در حالت خلوص روشن‌ترين و درخشان ترين رنگ هاست كه در طبيعت نيز انواع آن ديده مي‌شود .

رنگ زرد درخشان نمادي از دانش و فهم انساني روشنايي معنوي و نور الهي است رنگ زرد كنار نارنجي به شدت مي درخشد و در كنار قرمز كه قرار مي‌گيرد به جلال و شكوه اضافه مي‌شود درخشش زرد روي آبي به اوج مي‌رسد و بر شدت خروس و عمق رنگ آب مي افزايد زرد ناخالص مي‌تواند نشان‌دهنده مشغله شديد ذهني و عدم تعادل فكري و شخصي با زن بسته متعصب يا خوردگي باشد از ويژگي‌هاي ديگر رنگ زرد تمايل به ترس و دروغگويي مي باشد.

ويژگي عمومي رنگ نارنجي

در طيف رنگ‌ها گرمترين‌رنگ به شمار مي‌رود. نارنجي روشن را مي توان با رنگ‌هاي قرمز روشن انواع زرد ها و يا زرشكي سيرنگ بادمجان كنار يكديگر گذاشت و يا تاكيد كرد.  اما رنگ نارنجي در كنار ارغواني تركيبي بسيار با نشاط و سرزنده را به وجود مي‌آورد نارنجي رنگ بلوغ جواني و شادابي است رنگ سرخوش به وجود آورد و پرنشاط است كه تحمل آن به سادگي ميسر نيست اما در كنار ساير رنگ‌ها به سر زندگي آنها مي افزايد و انرژي بصري بسياري مي پراكند حرارت نارنجي در كنار آبي به اوج خود مي‌رسد و به تضاد يا كنتراست سرد و گرم با كيفيتي انكارناپذير دامن مي‌زند .

نارنجي جز رنگ هاي گرم و قابل توجه است كه در افرادي كه به طور طبيعي كارآمد و سريع الانتقال هستند و به راحتي مي‌توان با آن كنار آمد ديده مي‌شود آنان قادر به راحتي مردم را ببخشند و اغلب خود را در موقعيتي مي‌يابد كه بايد مشكل را حل كنند آنان مردميم متفكر فروتن و لايق هستند.

وقتي نارنجي با سفيد مخلوط مي‌شود به شدت از انرژي آن كاسته مي‌گردد و در اختلال دو سياه خاموش اما عميق مي شود. تركيب آبي و نارنجي خاكستري هاي زيبا و گرمي را به وجود مي‌آورد. رنگ نارنجي مشخص كننده احساسات و سلامتي است اگر شفاف و خوشايند به نظر برسد بلند همتي و ديدگاه مثبت و همدردي با ديگران را نشان مي‌دهد هماهنگي و مشاركت جويي از ويژگي هاي رنگ نارنجي است.

نارنجي رنگ جواني است

نارنجي تيره نشان دهنده غرور و نخوت و تكبر است رنگ نارنجي اشتها را تحريك كرده و موجب تقليد خستگي مي گردد از زير بشقابي هاي نارنجي مي توان به عنوان عامل تقويت و تشويق افرادي كه در غذا خوردن ايرادگير هستند يا براي تحريك اشتهاي بيماران استفاده كرد به منظور كاهش وزن لازم است از اين رنگ دوري جويد چنانچه احساس خستگي ضعف و سستي مي كنيد لباس نارنجي رنگ بپوشيد تا نيروي لازم را به دست آوريد .

نارنجي رنگي است كه خاص بصري آن آتش و خاص رواني آن گرم و است نارنجي رنگ جواني است رنگ شادابي است و اين جشن و سرور رنگ ميوه هاي تازه رسيده مي باشد و حالتي از اضطراب و عدم ثبات را شامل مي‌شود آميختن آن با كمي سفيد رنگ بلوز زنانه است و آميخته با كمك  مشكي رنگ بلوغ مردان است و ارتش در ارتباط با خط خطي آزاد و متمايل به عمودي مي باشد

نارنجي پرتقالي نماد لذت مبارزه تپش قلب و لرزش انرژي مثبت و هيجان است فردي كه اين حال را دارد ماجراجو و موفقيت در كسب و كار از اين افراد تيز آداب دارد و دلسوز هستند و لذت زيادي از بودن با دوستان و خانواده مي‌برند نارنجي خالي است نشانگر خلاقيت و عاطفه از اين رنگ اغلب شجاعت و شادي را نشان مي‌دهد.

مدرسه آرت كانرآمادگي برگزاري دوره هاي آنلاين و دوره هاي آفلاين آموزشي در زمينه هاي دوره روشنايي و نورپردازي اماكن، دوره جامع رنگ شناسي و كارگاه ساخت رنگ، دوره جامع فنگ شويي، دروه تابلوهاي دكوراتي، دوره تابلوهاي دكوراتيو و پتينه، دوره تخصصي دكوراسيون داخلي، دوره تخصصي چيدمان و سبك شناسي را دارد. درمدرسه آرت كانر با بهترين اساتيد حرفه اي بياموزيد.

نويسنده :publication
تاريخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۸ ساعت: ۰۵:۴۷:۰۴

نان كروسان

نان كروسان از پر طرفدارترين نان در بين هزاران نان در ايران ميباشد .اين نان به دو صورت بسته بندي صنعتي و خانگي در بازار عرضه ميشود .

نان كروسان را بايد از بهترين مواد و تازه ترين مواد توليد شود . در دنياي امروز بر اساس نياز افراد و شرايط زندگي تعداد درخواست نسبت به توليد بيشتر است به همين دليل دستگاهاي توليد صنعتي اين نان وارد بازار شده است البته شما ميتوانيد اطلاعات و ويژگي هاي اين دستگاه را در سايت ما جستجو نماييد.

خمير هزارلا نوعي خمير چند لايه است كه با قرار دادن كره در داخل خمير و تا كردن خمير تهيه مي‌شود. اين خمير بيشتر براي تهيه پاي به كار مي‌رود. خمير هزارلا در آشپزي فرانسوي يكي از خميرهاي پرعطر و خوش‌طعم به شمار مي‌آيد.

كروسان هرچند بطور اوليه در قرن ۱۳ ميلادي در كشور اتريش ابداع و متداول شده، ولي بعنوان نان رسمي صبحانه فرانسوي شناخته مي شود و تقريباً در سراسر اروپا يكي از اركان صبحانه اروپايي است.كراسان را در كشورهاي مختلف اروپا با نام هاي متفاوت مي‌توان يافت در اتريش كه مبدع اصلي آن است بنام Kipfel و در كشورهاي آلماني زبان بنام Gipfeli عرضه ميگردد.داخل نان كراسان معمولا با انواع پنير، گوشت ، خامه ، شكلات و مخلفات ديگر پر مي شود. اين نان به دليل استفاده از كره در توليد آن بسيار نرم و لطيف است و تا مدتها بعد از توليد تازگي و نرمي خود را حفظ مي كند.

چطور مثل يك فرانسوي كروسان بخوريم؟

كروسان يك نان شيريني بسيار خوشمزه و خوش طعم است و تقريبا هر زماني مي توان آن را ميل كرد. اما فرانسوي ها به طور سنتي كروسان را به عنوان صبحانه و همراه با قهوه مي خورند. البته نحوه سرو اين نوع نان به زماني كه در اختيار داريد هم بستگي دارد. صبحانه هاي آخر هفته فرانسوي ها معمولا بسيار مفصل برگزار مي شود و در كنار كروسان انواع ميوه هاي تازه، خامه، كره، مربا، آب پرتقال و قهوه هم سرو مي كنند. براي شاغلان هم جمع و جور بودن كروسان مزيت فوق العاده اي است و شاغلان و بچه مدرسه اي ها به راحتي كروسان را با خود همراه مي برند و در طول مسير ميل مي كنند.

و به دليل پر طرفدار بودن اين نان دستگاه هاي توليد صنعتي اين دستگاه در ايران موجود ميباشد.در كشور ما كارخانجات مختلفي هستند كه نان كراسان توليد مي كنند.

موضوع:
برچسب‌ها: ماشين الات صنايع اردي،

نويسنده :publication
تاريخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۸ ساعت: ۰۵:۴۳:۳۴

به گزارش گروه فضاي مجازي خبرگزري ميزان، از سال ۲۰۱۴ كه معمار ايتاليايي استفانو بوئري با خلق يك اثر زيبا در مركز شهر ميلان در قالب يك باغ ايستاده و عمودي جايزه سال معماري جهان را از آن خود كرد، لزوم حركت شهر‌هاي بزرگ و مجتمع‌هاي تجاري مسكوني به عنوان باغ‌هاي سبز ايستاده، به موضوعي داغ تبديل شده است.

به نظر مي‌رسد روند تغييرات معماري شهري بيش از آنچه ما تصور مي‌كنيم از راه رسيده و اگر كمي خوش‌شانس و دورانديش باشيم در دل آلوده‌ترين شهر‌ها و مرتفع‌ترين مجتمع‌هاي تجاري – مسكوني مي‌توانيم شاهد رويش باغ‌هايي زيبا و انبوه باشيم. مجله آلماني اسمارت با نگاهي به پروژه‌هاي ۵ ابر شهر در ۴ سوي عالم، تلاش كرده تا اطلاعات جالبي درباره باغ‌هاي مرتفع شهري را يكجا گردآوري كند.

اين باغ‌ها كه در اصطلاح معماري به آن‌ها باغ عمودي گفته مي‌شود در اطراف و اكناف مجتمع‌هاي مسكوني و تجاري بزرگ كاشته مي‌شوند و نمايي متفاوت و جذاب به آسمانخراش‌ها و مگامال‌ها مي‌دهند. اينجا مي‌توانيد ۵ پروژه جذاب اينچنيني را در كشور‌هاي چين، فرانسه، تركيه و ويتنام ببينيد كه قرار است تا سال ۲۰۲۲ افتتاح شوند. در ايران نمونه چنين كاري را مي‌توان در پل طبيعت يا مجموعه باغ كتاب ديد. ببينيم نگاه باقي دنيا به اين مسئله چگونه است.
پروژه شانگهاي/ سان كيائو – چين
اين طرح كه زمينه كشاورزي نيز دارد قرار است كمك كند تا شهروندان شانگ‌هاي از مزرعه‌هاي اورگانيك و سالم غذاي خود را تامين كنند. نام كلي پروژه نيز در همين راستا تعريف شده و «مزرعه چشم‌انداز» لقب گرفته است. مساحت كلي طرح ۱۰۰ هكتار است و قرار شده در محدوده خالي از سكنه بين شهر و فرودگاه شانگ‌هاي تاسيس شود تا براي ميليون‌ها نفر به توليد سبزيجاتي از قبيل: كلم و اسفناج و … بپردازد. مزرعه چشم انداز البته شامل خيل عظيمي از موزه‌ها، موسسات آموزشي و همچنين رستوران‌ها، مغازه ها، و حتي بازار فروش محصولات محلي مي‌شود.

پروژه باك نين/ ساختمان شهر – ويتنامشعار اين پروژه ساده و صريح است: «مثل ساكنان يك جنگل، در شهر بايد بيشتر با زمين و درخت‌ها ارتباط داشته باشيم». مفهوم كلي طراحي اين شهر جديد نيز از نظر معمار اين پروژه يعني «وو ترانگ نيا» يك پارك عمودي سبز است كه در هر سطح توسط يك سبد كامل گياهي احاطه شده و باغي عمودي را پديد آورد. چنين نگرشي به شهروندان كمك مي‌كند تا يك رابطه هماهنگ با محيط اطراف خود برقرار كنند. در عين حال هر ساختمان خود را در قالب ساختار‌هاي شهري ادغام كرده و به كمك فناوري‌هاي جديد قادر است مقدار قابل توجهي از انرژي را نيز ذخيره كند. اين پروژه كه به عنوان گل سرسبد شهر قرار است در آينده احتمالي باك نين را به عنوان باغ زيبا و شهري قاره آسيا مطرح كند، به زودي عملياتي خواهد شد.

پروژه پاريس/ هتل سلامت – فرانسهقرار است شهر شلوغ و زيباي پاريس هم با كمك يك معمار ژاپني راه تبديل شدن به يك باغ عمودي را طي كند. گويا در بخش مركزي شهر پاريس پروژه‌اي تعريف شده كه معمار مشهور ژاپني يعني كنگو كاما كار طراحي و ساخت آن را برعهده گرفته است. شعار وي در اين پروژه، استفاده از مواد طبيعي و نور خوشيد براي ساخت يك شهر پرنور با انبوهي از فضا‌هاي باز است. طبق طرحي كه كاما به شهرداري پاريس ارائه كرده نماي كلي مجموعه فلزي و چوبي است تا در عين بازتاباندن نور، شادابي و طراوت طبيعي در چهره ساختمان هويدا شود. اين مجموعه كه داراي كافه، رستوران، باشگاه ورزشي و نيز فضا‌هاي كاري است با انبوهي از گل‌ها و درختان تزئين شده است تا مراجعان هتل در مركز شهر هم از طبيعت دور نشوند.

پروژه استانبول /ساختمان اراي-كاراباجو – تركيه

با الهام از كندوي زنبور عسل و نگاه به معماري مدرن، يك استوديوي آمريكايي – تركيه‌اي اخيرا تلاش دارد تا در استانبول تركيه طرحي را به اجرا بگذارد كه از آن با عنوان روستاي سبز شهري ياد مي‌كند. با نگاه به كليت كار مي‌توان تاثير طبيعت در اين مجموعه را ديد. درختان و درختچه‌ها در عين كمك به بهبود نماي ساختمان و ايجاد يك محيط هوايي سالم در اطراف بنا، از ورود زياد نور به داخل ساختمان جلوگيري مي‌كنند. سقف خورشيدي بنا بخش زيادي از انرژي موردنياز ساكنين را مي‌تواند تامين كند در حالي كه جاذبه اين ساختمان از هر نما به شكل خاصي خودنمايي مي‌كند.

پروژه ليژو/ باغ شهر – چين
اين شهر جنگلي عموده كه قرار است در مساحتي ۱۷۵ هكتاري ساخته شود در حاشيه رود ليو يانگ در چين قرار داشته و مي‌تواند ضمن تامين تمامي نياز‌هاي بهداشتي، آموزشي، رفاهي و امنيتي ۳۰ هزار ساكن، مجموعه‌اي از هتل‌ها، دفاتر گردشگري و تجاري و مالي را هم در خود جاي دهد تا به اين وسيله زمينه رشد اقتصادي شهر هم فراهم شود. با بكارگيري مجموعه‌اي از تكنولوژي‌هاي جديد از جمله پنل‌هاي خورشيدي سعي شده تا برق شهر تامين شود و ميزان صداي كلي ايجاد شده به كمترين حد ممكن برسد در عين حال غرص بيش از ۴۰ هزار درخت فضاي شهر به ايجاد يك محيط پايدار و سالم كمك شاياني مي‌كند.
خبرگزاري ميزان: انتشار مطالب و اخبار تحليلي ساير رسانه هاي داخلي و خارجي لزوماً به معناي تاييد محتواي آن نيست و صرفاً جهت اطلاع كاربران از فضاي رسانه اي منتشر مي شود.
نويسنده :publication
تاريخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۸ ساعت: ۰۵:۳۶:۲۷

توليد فيلتر هاي تقلبي در بازار خودرو : تقلب ، واژه اي كه بارها و بارها با ان در زمينه هاي مختلف برخورد داشته ايد. اينبار اين واژه در صنعت فيلتر سازي نيز نمود پيدا كرده است. سودجوياني كه با توليد و عرضه محصولات تقلبي و بي كيفيت روند توليد و فروش اين صنعت را به خطر انداخته و باعث متضرر شدن صاحبان خودروها شده اند. همانطور كه مي دانيد فيلتر هوا در حوزه خودرو و خودرو سازي نقشي اساسي را ايفا مي نمايد. پيشنهاد ما به شما اين است كه حتما از استاندارد بودن فيلتر هوايي كه براي خودروي خود خريداري مي كنيد اطمينان حاصل كنيد .

ويژگي هاي فيلتر هواي با كيفيت

 •  مواد اوليه باكيفيت : مواد اصلي تشكيل دهنده فيلترهاي هوا شامل كاغذ، قالب ، واشر لاستيكي و مواد پلي اورتان مي باشد، بنابراين اولين شرط يك فيلتر استاندارد استفاده ازمواد اوليه با كيفيت است.
 • مقدار كافي مواد در توليد فيلتر هوا :وزن مواد مصرفي از حد مجاز كمتر نباشد. كاغذ چين خورده كافي باشد ، فلز با قطر مناسب به كار گرفته شده باشد و فيلتر هوا از درصد بالاي مواد پلي يورتان برخوردار باشد.
 • نظارت دقيق بر توليد و بسته بودن كليه درزهاي كاغذ : نكته سوم نظارت دقيق بر توليد و بسته بودن كليه درزهاي كاغذ به طوري كه هوا فقط از محل معين وارد و خارج شود و نيز عدم وجود حباب در مواد پلي اورتان مي باشد كه اين امر به فيلتر ها ظاهري زيبا ميبخشد.

از چه راهي ميتوانيم به تقلبي بودن فيلتر ها پي ببريم؟؟

در توليد فيلتر هوا تقلبي كاغذ كمتري به كار مي رود و از نظر ظاهري فيلتر مشخص است كه چين كمتري خورده و اين امر باعث كمبود هوا براي موتور خودرو شده و مصرف سوخت را بالا ميبرد و به موتور فشار مي آورد. همچنين كم بودن مواد پلي اورتان در لايه بيروني باعث نفوذ گرد و خاك به موتور شده و خرابي دستگاه سوخت رساني را به دنبال دارد. در فيلتر هوا هاي فلزي نيز ضعف لاستيك هاي درز گير همين مشكل را به دنبال دارد.

توليد فيلتر هاي تقلبي در بازار خودرو

همانطور كه در بالا اشاره شد در فيلترهاي تقلبي از كاغذ كمتري استفاده ميشود كه باعث ميشود فيلتر هوا از مساحت كمي برخوردار باشد و يا تعداد چين آن كم باشد و در نتيجه خودروي ما براي حركت به انرژي بيشتري نيازمند خواهد شد زيرا به درستي نميتواند تنفس كند، پس مصرف سوخت خودرو بالا رفته و همچنين بازده خودروي شما پايين مي آيد و شاهد خواهيم بود كه خودروي ما تنبل خواهد شد. اين اتفاق زماني كه فيلتر هوا كثيف شود هم اتفاق مي افتد.

چكار كنيم كه فيلتر تقلبي خريداري نكنيم؟

فيتر هاي هوايي را خريداري كنيد كه داراي نشان استاندارد باشد. فيلتر هوا را قبل از نصب بررسي نماييد تا از كيفيت آن اطمينان حاصل نماييد. معمولا فيلتر هاي هواي با كيفيت در جعبه هاي مناسب و داراي برند مي باشند. از خريد فيلتر هوا فله اي خودداري نماييد زيرا در كارگاههاي خارج از چهارچوب استاندارد توليد شده اند و يا فيلتر هاي معيوب و ضايعاتي مي باشند. فيلتر هواي خودرو خود را در زمان مناسب طبق راهنماي خودرو خود تعويض نماييد تا خودروي شما سالم بماند و هزينه هاي تعمير را كاهش دهيد.

شركت صنعت سگال فيلتر با همكاري متخصصان و كارشناسان خود در صنعت فيلتر سازي ، آماده ارائه مشاوره خدمات فني و مهندسي در زمينه ي طراحي ، ساخت ، تامين مواد ، نصب و راه اندازي ، نگهداري و تعميرات در خصوص صنعت فيلترسازي مي باشد كه با استفاده از زبده ترين و ساده ترين تيم كارشناسي و فني آماده ارائه خدمات رساني مي باشد.

نويسنده :publication
تاريخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۸ ساعت: ۰۵:۳۰:۵۲

قالب پلاستيكي توليد فيلتر هوا

قالب هاي تزريق پلاستيك نوعي از قالب مي باشد كه محصول خروجي از داخل قالب جنسي از خانواده پلاستيك دارد براي مثال جارو برقي ،خودكار ، اسباب بازي و …

اين نوع از قالب ها از پر كابرد ترين قالب هاي موجود در دنيا مي باشد كه به دليل نوع استفاده محصول بعضا مي بايست از زيبايي و كيفيت سطح بالايي برخوردار باشد.
اجزاي تشكيل دهنده ي قالب پلاستيك عبارتند از : كفشك،پل،كور و كويتي،پران،صفحه پران اسپرو،هات رانروغيره…
دستگاه هايي كه براي توليد قطعات پلاستيكي از قالب تزريق پلاستيك استفاده مي شود به نام ماشين هاي تزريق پلاستيك معروف مي باشند كه انواع مختلفي مثل ۵۰گرم- ۱۰۰گرم-۱ كيلوگرم و بالاتر را در بر مي گيرند.
عموماً قالب هاي تزريق پلاستيك براي توليد انبوه از يك قطعه پليمري(پلاستيكي) استفاده مي شود،هر قطعه پلاستيكي كه در اطراف ما وجود دارد مطمئناً از يك قالب بوجود آمده است.
اين قالب ها يكي از پركاربردترين قالب ها مي باشند و محصول خروجي از اين قالب ها در زندگي ما به وفور يافت مي شوند.

ساختمان قالب هاي تزريق پلاستيك:

قالب هاي پلاستيك ازنظر كلي به دونوع تقسيم مي شوند:
۱- قالب هاي باراهگاه سرد
۲- قالب هاي باراهگاه گرم
و نيز از نظر ساختماني بر دونوع مي باشند:
۱- قالب هاي دو صفحه اي
۲- قالبهاي سه صفحه اي كه تعداد صفحات قالب و خط جدايش آن ها بر اساس عواملي ماند تعداده حفره هاي قالب، شكل قطعه پلاستيكي،‌ نوع ماشين تزريق،‌نوع مواد مصرفي و سيستم خروجي هوا و … تعيين مي شوند

 

اصولاً در هر قالب تزريقي دو بخش اصلي وجود دارد.

۱– بخش ثابت قالب (نيمه ثابت) كه در اين نيمه مواد گرم تزريقي پلاستيك تزريق مي شوند.
۲- بخش متحرك (نيمه محرك) كه در قسمت متحرك ماشين تزريق بسته مي شوند و سيستم و مكانيزم بيرون اندازي قطعات اكثرادر آن قرار دارد.تعيين تعداد حفره ها و محفظه هاي قالب از نكات مهم طراحي قالب هاي تزريقي مي باشد

قالب هاي پلاستيك در اين زمينه بر ۲ نوع هستند:

۱- قالب هاي تك حفره اي :

در مواردي از قالب هاي تك حفره اي استفاده مي شوند كه مقدار توليد قطعه پلاستيكي محدود مي باشند. بنابراين طراحي و ساخت قالب هاي تك حفره اي از نظر زمان ساخت و مسائل اقتصادي – ارزان تر تمام خواهد شد.

۲- قالب هاي چند حفره اي :

اگر تعداد فرآورده هاي توليدي زياد باشد، بالاخص در مواردي كه قطعه هم كوچك باشد از روش طراحي و ساخت قالب هاي چند حفره اي استفاده مي شود.

جنس قالب

پس از اينكه قالب به صورت تئوري يعني با استفاده از فرمول و نقشه آماده شد، نوبت به ساخت عمقي قالب مي رسد اما قبل از ساخت مراحل ديگري نيز وجود دارد كه عبارتند از انتخاب مواد و جنس قالب كه برحسب نوع قطعه اي كه در نهايت مطلوب مي باشد تعيين مي شود.
انتخاب فلز براي كاربرد خالص به ويژگي هاي خود قطعه مورد نظر، هزينه ساخت آن و دسترس پذيري فلز بستگي داد. ضابطه هاي فني قطعات با هم فرق مي كند ممكن است در مورد قطعه اي داشتن استحكام و در مورد قطعه اي ديگر، جلوه ظاهري شرط اول باشد.

فولادي كه براي قالب هاي پلاستيك استفاده مي شود مي بايست داراي قالبيت پوشش بالا باشد، لذا وجود كرم با درصد بالا در آن فولاد لازم مي باشد دليل انتخاب اين نوع فولاد اين قالبها، صافي سطح بالا براي قطعه پلاستيك و جدايش آسان قطعه از سطح قالب مي باشد.
براي مثال ميزان كيفيت مورد نظر بيانگر تعداد حفره ها در قالب هاي پلاستيك مي باشد ,بطوري كه قالبي با يك حفره در خيلي از موارد حتي جوابگوي برق و استحكاك و نيروي انساني دستگاه تزريق نيز نمي باشد در صورتي كه همان قالب با تعداد حفره هاي بيشتر مي تواند مطلب فوق را كاملاً تغيير دهد.

ساخت قالب

اما آخرين مرحله براي توليد يك قالب ساخت قالب مي باشد.
ساخت قالب با تعيين زمان كاري، نوع ماشين ابزار مورد نياز و نيروي متخصص انجام مي گيرد.
مي بايد كليه اجزاء قالب از نظر زمان كاري مورد بررسي قرار گيرد تا زمان مشخص ساخت قالب بطور تقريب تعيين گردد.
در مرحله بعد تعيين انواع ابزار مورد نياز جهت ماشين كاري مناسب قطعات قالب محيا گردد.
ماشين ابزارهاي مورد نياز جهت ساخت قالب ها بطور معمول عبارتند از :
ماشين تراش- ماشين فرز- دريل- اسپارك-وايركات وماشين هاي فرز و تراش سي ان سي

ساختن تك تك اجزاء قالب در واحد ماشين كاري صورت مي گيرد.
در واحد مونتاژ پس از كنترل ابعادي قطعات و دقت در تلرانس هاي مورد درخواست كار مونتاژ قالب شروع مي شود.
پس از مونتاژ و آماده سازي نهايي ،قالب آماده تست قالب و نمونه گيري است.
پس از كنترل قطعه آزمايشي در صورت داشتن مشكل، قالب جهت اصلاح به واحد ماشين كاري بر مي گردد.

نويسنده :publication
تاريخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۸ ساعت: ۰۵:۲۵:۰۹

انواع بيمه در قانون ايران : بيمه، اشخاصي  را كه  متحمل  لطمه ، زيان  يا حادثه  ناخواسته اي شده اند قادر مي سازد كه  پيامدهاي  اين  وقايع  ناگوار را جبران  كنند. خسارت هايي  كه به اين قبيل افراد پرداخت مي گردد از پول هايي  تأمين  مي شود كه  براي  خريد بيمه  نامه مي پردازند و با پرداخت  آن در جبران  خسارت  همديگر مشاركت  مي كنند.به بيان ديگر همه  آن هايي كه خود را بيمه  ميكنند با مشاركت  در سرمايه اي كه متعلق به همه  خريداران بيمه  است، در جبران خسارت  و زيان هاي هريك از افراد بيمه شده ،شريك  و سهيم مي شوند.

بيمه  چيست؟

بيمه گران خطرهاي  احتمالي  را به خوبي مي شناسند و احتمال وقوع آن ها رامي دانند بنابر اين مي توانند ميزان  حق  بيمه اي  را كه  هر شخص  بايد بپردازد به نحوي  محاسبه  كنند كه  مبلغ  جمع آوري  شده براي  جبران  خسارت هايي  كه  پيش خواهد آمد، كافي  باشد. بديهي  است  كه  تنها تعدادي  از آنان  كه  خود را بيمه  كرده اندنياز به جبران خسارت از محل  مبلغ  جمع آوري  شده  خواهند داشت .

بر اين اساس، مقدار حق  بيمه  مربوط به  هر نفر متقاضي  بيمه  با توجه  به  دو عامل مهم  محاسبه  مي شود: نخست  اين  كه ، به  طور كلي  احتمال  بروز خسارت  در آينده چه  قدر است  و دوم ،آن  كه احتمال  وقوع  حادثه براي بيمه گذار متقاضي  بيمه  بيشتر يا كمتر از ميانگين احتمال  خطر مزبور باشد.

بيمه عمر، بيمه اعضاء بدن، بيمه آتش سوزي، بيمه سرقت و غيره. بيمه در ساده‌ترين تعريف؛ روشي است براي انتقال ريسك.

تعريف بيمه در قانون ايران

در تعريف ماده يك قانون بيمه ايران: بيمه عبارتست از قراردادي كه به موجب آن يك طرف (بيمه گر) تعهد مي‌كند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر(بيمه گذار) در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني را بپردازد. متعهد را بيمه گر، طرف تعهد را بيمه گذار و وجهي را كه بيمه گذار به بيمه گر مي‌پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي‌شود موضوع بيمه نامند.

بيمه داراي انواع و اقسام مختلفي است كه دو گروه اصلي آن عبارت‌اند از بيمه‌هاي اجتماعي و بيمه‌هاي بازرگاني. بيمه يكي ازشيوه‌هاي مديريت ريسك مي‌باشد (انتقال ريسك به فرد يا سازمان ديگر).

تاريخچه بيمه در ايران

سابقه فعاليت بيمه در كشور به صورت غيررسمي حدود يك قرن است است. اما نخستين بار در سال ۱۲۸۹ خورشيدي دو شركت بيمه امريكايي به تاسيس نمايندگي در ايران پرداختند. نخستين قانوني كه در ايران درخصوص شركت‌هاي بيمه به تصويب رسيد قانون مربوط به ثبت شركت‌ها تصويب شد.

تاسيس شركت سهامي بيمه ايران در تاريخ پانزدهم آبانماه ۱۳۱۴ و همچنين تصويب قانون بيمه در هفتم ارديبهشت ۱۳۱۶ را بايد نقطه آغاز تحولات بازار بيمه ايران دانست. با تصويب اين قانون در حدود ۱۰ شركت بيمه خارجي شعب و نمايندگي‌هاي خود در ايران را ثبت كردند. درسال ۱۳۲۹ خورشيدي نخستين شركت بيمه خصوصي ايراني با نام "بيمه شرق ” تاسيس شد. در سال 1350 خورشيدي بيمه مركزي ايران تاسيس شد.

انواع بيمه در قانون ايران

اشخاص
اموال
مسئوليت
و برخي بيمه هاي خاص نيز اخيرا” در ايران بوجود امده است

بيمه اشخاص شامل

عمر
حادثه
درمان

بيمه اموال شامل

بيمه اتومبيل( شخص ثالث ، بدنه )
آتش سوزي
بيمه هاي مهندسي
بيمه حمل و نقل ( صادرات ، واردات ، ترانزيت ، داخلي)

بيمه مسئوليت

بيمه هاي مسئوليت داراي انواع مختلفي است كه برخي از آنها عبارتند از
مسئوليت كارفرما درقبال كاركنان
مسئوليت حرفه‌اي پزشكان و پيراپزشكان
مسئوليت مدني مديران و مسئولان فني بيمارستانها – كلينيكها و درمانگاهها
مسئوليت در مقابل همسايگان مجاور ناشي از سرايت آتش سوزي و انفجار

بيمه هاي خاص شامل

بيمه مرهونات بانكي (وامهاي بانكي(
بيمه نامه پول در صندوق
بيمه شتر مرغ
بيمه اسب

نويسنده :publication
تاريخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۸ ساعت: ۰۵:۱۹:۵۴

آيا قابلمه گرانيت زود خراب ميشود ؟ ظروف گرانيت عمر بالايي دارند. اين ظروف مناسب براي پخت طولاني با دماي متوسط تا بالا هستند و گزينه مناسبي براي پخت و پز محسوب مي شوند. اين قابلمه ها به طور يكسان حرارت را پخش مي كنند و به دليل مقاومت شان در برابر دماي بالا براي سرخ كردن، پختن يا حتي در فر قرار دادن بسيار مناسب هستند.چنانچه شما از يك برند اصل سرويس قابلمه گرانيت استفاده مي كنيد بايد بدانيد ، عمر و دوام ظروف گرانيت بسيار بالا است و به اين سادگي ها خراب نمي شوند. البته بايد نكاتي را نيز براي افزايش عمر ظروف گرانيتي رعايت كنيد.

در زمان استفاده از قابلمه گرانيت، بايد ريزه كاري هايي را رعايت كنيد تا دوام قابلمه هاي تان بيشتر شود.

نحوه استفاده از قابلمه گرانيت

اول اين كه قبل از استفاده بايد چند دقيقه اي آن ها را روي حرارت بگذاريد تا گرم شوند. براي آن كه از گرم شدن كافي ظرف مطمئن شويد، مي توانيد قطره اي آب داخل آن بريزيد و اگر به سرعت تبخير شد، يعني ظرف گرم شده است مواد غذايي هيچ وقت به قابلمه و تابه گرانيت نخواهد چسبيد.براي شست و شوي قابلمه گرانيت از ابر استفاده كنيد زيرا سيم ظرف شويي باعث خراشيدگي و آسيب آن مي شود و اين كه بعد از اتمام پخت ، ماده غذايي را از درون ظروف گرانيت خارج كنيد تا اكسيد نشود

نشانه هاي قابلمه گرانيت اصل

 • عمر طولاني دارد و در برابر حرارت مقاوم است.
 • شست و شويش آسان است.
 • بيشتر از بسياري از قابلمه ها سلامت شما را تامين مي كند.
 • با محيط زيست سازگار است

نحوه نگهداري و مراقبت از ظروف گرانيت

ظروف گرانيت به روش هاي مختلفي آزمايش شده اند و سربلند خارج ميشوند و برخورد ساير ظروف فلزي به خصوص چاقو هاي فلزي هيچ اثر منفي روي بدنه آنها باقي نميگذارد . علاوه برآن هنگام آشپزي داخل ظروف گرانيت شما به راحتي ميتوانيد از كفگير ها و ملاقه هاي فلزي استفاده كنيد و هيچ گونه نگراني بابت از بين رفتن روكشي روغني و در نيتجه سطح نچسب نداشته باشيد . در هنگام شستن قابلمه گرانيت نيز شما ميتوانيد از مواد شوينده كمك بگيريد و فرايند شستشو ي تابه گرانيت يا قابلمه گرانيت را به راحتي پشت سربگذاريد ،جالب است كه بدانيد مايع ظرفشويي باعث از بين رفتن لايه روغني نچسب آن نميشود .حتي ظروف گرانيتي قابليت شستشو در ماشين ظرفشويي را نيز دارند.

كاهش مصرف روغن در سرويس قابلمه گرانيت

پخت غذا در تابه گرانيت كمي متفاوت است در هنگام آشپزي داخل تابه هاي گرانيتي ابتدا بايد ظرف را كاملا حرارت دهيد سپس روغن را اضافه كرده و با تكان دادن تابه آن را در سر تاسر ظرف پخش كنيد يك لايه كاملا نازك از روغن كه سرتاسر سطح تابه را پوشانده باشد تنها چيزي است كه براي پخت غذا در تابه گرانيت نياز خواهيد داشت و به اين ترتيب ميتوانيد در مصرف روغن صرفه جويي كنيد و خطرات احتمالي غذاهاي بيش از حد چرب را از بين ببريد

نويسنده :publication
تاريخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۸ ساعت: ۰۵:۱۶:۱۶

فايبر سمنت طرح آجري  : هنگامي كه صحبت از باز سازي و يا طراحي نماي بيروني ساختمان به ميان مي آيد ، اكثر سازندگان چيزي كه به ذهنشان مي رسد مواد و متريالهاي است كه در گذشته از آن استفاده كرده اند مانند آجر ، سيمان ، چوب ، سنگ و … . اما امروزه ديگر استفاده از مواد پر هزينه و سنگين طرفداران خود را كم كم از دست داده و جاي خود را به محصولات جديد مي دهند . فايبر سمنت محصولي جهاني است كه مدتهاست جايگزين ديگر متريالها در ساخت و بازسازي شده است .

توليد فايبر سمنت طرح آجري

يكي از نماهايي كه شايد بيشتر از بقيه مورد استفاده قرار مي گيرد چوب و آجر است . حال اين سوال پيش مي ايد كه ايا در فايبر سمنت محصولي وجود دارد كه بتواند جايگزين آجر باشد ؟ چيزي كه در پاسخ بايد گفت اين است كه نوين اراد توانسته است با اتكا به تجربيات و توانمندي هاي مجموعه خود فايبرسمنت برد با طراحي آجري ويژه نما و با ابعاد دلخواه را توليد نمايد.

افزايش انتظارات براي طراحي بيروني به همراه افزايش هزينه مصالح موجود در بازار ما را بر آن داشت تا تمام توان خود را به كار گرفته تا با ارائه فايبرسمنت طرح آجر يا پانل سيماني طرح آجر نياز كشور را در اين زمينه براورده نموده وبار ديگر انقلابي در صنعت سبك سازي به پا كنيم.

مزاياي طرح آجري فايبرسمنت برد نوين آراد

 • تنوع در رنگ، شكل و سايز
 • نانوپوش، آبگريز و قابل تنفس بودن آجرسمنت كه آن را سازگار با شرايط جوي مختلف مي كند
 • مقاوم در برابر زلزله به دليل سبك بودن
 • ماندگاري و طول عمر بيشتري نسبت به محصولات مشابه
 • سرعت اجراي بسيار بالا
 • عدم ايجاد ضايعات ساختماني و سرو صداي زياد هنگام تخريب
 • كاهش هزينه ساخت وساز به دليل سبكي وسرعت بالاي اجرا
 • اجراي آسان بويژه براي ساختمانهاي مرتفع

فايبرسمنت ايراني

صفحات سيماني سمنت برد «فايبر سمنت برد»، يكي از بهترين و زيباترين پوشش‌هاي نما براي ساختمان‌هاي مختلف هستند. اين فناوري جزء فناوري‌هاي تأييد شده مركز تحقيقات ساختمان و مسكن وزارت راه و شهرسازي است. به لحاظ خواص و تركيبات، فايبرسمنت تركيبي از سيمان، الياف سلولز، آب و هوا است كه با استاندارهاي جهاني تهيه شده است. فايبرسمنت ايراني نوين آراد، نسبت به باقي متريال‌هاي نماسازي ارزان‌ترين و مناسب‌ترين است.

مشخصات طرح آجري فايبرسمنت برد نوين آراد:

ضخامت اين محصول ، حدود۱۲ ميليمتر و به ايعاد ۲/۴۴× ۱۲۲ سانتيمتر كه حمل و نصب آسان باشد.
براي ثبت سفارش و درخواست با ابعاد دلخواه، كافيست با نوين آراد تماس بگيريد.

نوين آراد با تكيه بر تجربه ۱۶ ساله خود در زمينه امور ساخت و ساز، به شما فايبرسمنت برد كناميت را پيشنهاد مي نمايد. قيمت رقابتي همراه با كيفيت استاندارد فايبرسمنت در كنار مشاوره هاي تخصصي، مي تواند شما را در موفقيت پروژه تان ، ياري رساند.

پانل هاي سيماني الياف دار (فايبر سمنت برد) صفحات پيش ساخته سيماني هستند كه خواص مكانيكي آنها با استفاده از سيليس و الياف سلولزي بهبود يافته است . الياف سلولزي به كار رفته در اين صفحات، باعث افزايش مقاومت آنها در برابر تنش هاي فشاري و كششي ناشي از تغييرات دما شده و از بروز عيوب مختلف همچون ترك خوردگي و اعوجاج جلوگيري مي كند. جهت اطلاع از قيمت فايبر سمنت و سفارش اين محصول مي توانيد با همكاران ما تماس گرفته تا راهنمايي هاي لازم را به شما ارائه دهند .

نويسنده :publication
تاريخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت: ۰۶:۱۰:۰۷

صندلي مناسب براي يك فريلنسر : كار كردن در خانه مي تواند براي بعضي از افراد يك رويا باشد .بهتر است بدانيد كه كار كردن در خانه به همان اندازه كه مي خواهيد محقق شود ، بدون استرس است.اين مقاله با هدف بهبود كار براي فريلنسرهاي عزيز آماده شده است. اگر در حال حاضر يك فريلنسر هستيد يا قصد شروع به كار آزاد خود را داريد ، اين مطلب ارزش خواندن دارد. با ما همراه باشيد و از آن لذت ببريد

مزاياي كار به عنوان يك فريلنسر

1. كار را با وقت و سرعت خود پيش مي بريد

2. چندين مشتري و چند منبع درآمد داريد

3. شما با انجام كاري كه دوست داريد زندگي مي كنيد

4.شما رئيس خود هستيد

5. نبود قوانين دست و پاگير شركتي

6. امنيت شغلي

لوازمي كه يك فريلنسر هنگام كار در خانه بايد داشته باشد

1. كامپيوتر شخصي

2. اتصال به اينترنت پر سرعت

3. ميز قابل تنظيم

4. صندلي ارگونوميك

5. دستگاه تلفن همراه / تلفن

6. ميكروفون و هدفون

7. چاپگر و اسكنر

5 كاري كه يك فريلنسر بايد از آن دوري كند:

1. نشستن بيش از حد طولاني در يك حالت

2. در حالت نادرست نشستن

3. كار روي تخت

4- كار روي مبل

5- استفاده از صندلي اداري غير استاندرد

چيزهايي كه يك فريلنسر هنگام كار در خانه بايد داشته باشد

هر ايستگاه كاري بايد داراي ابزار و تجهيزات خاص باشد تا بتواند در هر زمان بهره‌وري كارآمد داشته باشد. بنابراين در اينجا يك ليست مقايسه اي ضروري براي فضاي كاري هر آزادكار وجود دارد.

1. كامپيوتر شخصي

داشتن رايانه خود به عنوان فريلنسر غير قابل مذاكره است. اما چيزي كه بيش از داشتن رايانه لازم نيست ، نياز به رايانه با يك استاندارد خاص است. براي بهره‌وري مطلوب ، بايد رايانه مناسبي را براي پيشبرد اهداف و كار خود پيدا كنيد.

هدف شما بايد گرفتن رايانه شخصي از يك مارك قابل توجه باشد .تصميم براي گرفتن يك سيستم كامپيوتر يا لپ تاپ بايد به اين بستگي داشته باشد كه چند بار مجبور به سفر هستيد. زيرا به عنوان يك فريلنسر ، اين فرصت را داريد كه حتي در تعطيلات خانوادگي كار كنيد.

در صورت قطع برق ، لپ تاپ قابل استفاده است. همچنين ، سبك وزن است و تحقق آن در هنگام نياز آسان است.

بسته به نوع كار آزادي كه در آن قرار داريد ، براي عملكرد بهينه نياز به حداقل مشخصات سخت افزار داريد.

كار با چند مانيتور نيز به خوبي معلوم مي شود و باعث مي شود كه محل كار شما براي كار نيز سرگرم كننده باشد. اما بيش از اين و طبق تحقيقات ، سطح بهره وري شما را تا 40 درصد افزايش مي دهد كه بسيار چشمگير است.

اگر تصميم داريد كه به دنبال لپ تاپ برويد ، بايد به صفحه كليد خارجي و ماوس فكر كنيد زيرا آنها همچنين به افزايش بهره وري شما كمك مي كنند.

2. اتصال به اينترنت پر سرعت

به عنوان يك فريلنسر ، شما به همان اندازه سرعت لازم داريد كه بتوانيد بدست آوريد. بيشتر از كساني كه مشاغل منظم در دفاتر كار مي كنند ، هر دقيقه براي شما پول است.

انجام كار به موقع امكان تمركز بر ساير كارها را فراهم مي آورد. اما همه اينها بدون اتصال سريع اينترنت كه به شما كمك مي كند تا اطلاعات مورد نياز را به صورت آنلاين دريافت كنيد ، امكان پذير نخواهد بود ، در تماس هاي ويدئويي به شما كمك مي كند كه زمان آن فرا رسيده است تا موارد خاص را با مشتري خود روشن كنيد يا زمان بارگيري پرونده هاي بزرگ باشد.

يك اينترنت كند حتي مي تواند شما را نااميد كند و به اين ترتيب بهره وري را براي آن روز محدود كنيد. بنابراين بهره وري روزانه شما به اتصال قابل اعتماد و پر سرعت وابسته است. بنابراين به هر معني ، براي برقراري ارتباط سريع حل و فصل كنيد. براي سهولت بيشتر ، دسترسي سريع به اينترنت هميشه بايد در اولويت اول بودجه شما باشد.

3. ميز قابل تنظيم

نوع ميز انتخابي شما همچنين تأثير مي گذارد كه هر روز كاري براي شما چه كارايي دارد. تجزيه و تحليل مقايسه اي ثابت كرده است كه ميزهاي قابل تنظيم براي عملكرد بهينه براي فريلنسر بهتر است.

آنها گزينه هايي را براي شما انتخاب مي كنند كه چگونه مي توانيد از ميز كار خود استفاده كنيد و در چه موقعيتي قرار بگيريد ، بهترين بخش اين است كه بتوانيد بين هر دو موقعيت بنشينيد ، بايستيد يا حتي جابجا شويد ، و هنوز هم كار درست انجام مي دهيد.

نوع ميز قابل تنظيم كه براي شما مهيا مي شود نقش مهمي نيز دارد ميزهاي قابل تنظيم ... را مي توانيد از وي چوب تهيه كنيد.

4- صندلي ارگونوميك

نوع صندلي كه در محل كار شما است ، بيشتر تصميم مي گيرد كه شما چگونه مي نشينيد.

براي درست نشستن ، به يك صندلي ارگونوميك نياز خواهيد داشت كه به شما كمك مي كند تا ضمن حفظ راحتي ، تعادل خود را حفظ كنيد و به شما كمك كند تا مستقيم بنشينيد. از آنجا كه آنها براي شرايط كاري مناسب هستند ، به شما كمك مي كنند تا از كمردرد كه معمولاً با نشستن بيش از حد طولاني است ، دوري كنيد و درد بدن و مشكلات درد گردن كه از نشستن و كار ايجاد مي شود ، براي شما به وجود نيايد.

صندلي اداري براي يك فريلنسر

شما همچنين بايد در حين كار فشار خود را روي قسمت هايي از بدن خود كاهش دهيد ، اين جايي است كه صندلي هاي اداري  ارگونوميك به شما كمك مي كنند تا در هر زمان وضعيت خود را بهبود بخشيد.

5. دستگاه تلفن همراه / تلفن

يك فريلنير هميشه در تلاش است تا خواسته هاي تجارت را رعايت كند ، بنابراين به يك دستگاه تلفن همراه كه مي تواند تلفن همراه شما يا يك تبلت يا iPad باشد نياز داريد.

مشتريان ممكن است بخواهند با شما در ارتباط با پروژه اي كه در آن كار مي كنيد ارتباط برقرار كنند ، همچنين با توجه به اينكه بخش عمده اي را دريافت مي كنيد ، اگر همه مشتريان شما از طريق اينترنت نباشند ، بايد هميشه در ارتباط باشيد.

تلفن همراه

علاوه بر موارد ذكر شده در بالا ، به دستگاه تلفن همراه خود نيز نياز داريد تا بتواند در رديابي زمان به شما كمك كند زيرا به عنوان يك فريلنسر ، زمان براي شما پول است.

همچنين برخي از برنامه هاي مفيد وجود دارد كه باعث مي شود آزاد كردن حساب كاربري روي تلفن همراه شما آسان تر شود زيرا امكان به اشتراك گذاري پرونده ها را در دسترس مي دانيد. برنامه هايي مانند Google Doc و Dropbox به شما امكان مي دهد تا از دستگاه هاي مختلف به فايلها دسترسي پيدا كنيد ، فايل ها را ويرايش كنيد و حتي اصلاحات را انجام دهيد. همچنين ، برنامه هايي مانند Skype و Viber به شما كمك مي كند تا هميشه با مشتريان خود در تماس باشيد.

6. ميكروفون و هدفون

براي رونويسان آزاد ، يك ميكروفون و هدفون در صدر قرار دارند. براي رونويسي پادكست ها و موارد مشابه ، به صورت واقعي ، به هدست عالي نياز خواهيد داشت.

حتي اگر شما يك رونوشت نويس نباشيد ، هدست ها براي مترجمان بويژه وقتي در كنار بزرگراه زندگي مي كنيد بسيار مفيد است. كار كردن و متمركز ماندن در نوشتن ، به اين معني است كه بايد از سر و صداي كودكان و يا صداي خيابان شلوغي كه در آن زندگي مي كنيد دوري كنيد.

هدفون

براي برقراري ارتباط با مشتري ، به ويژه هنگام نياز به مكالمه ويديويي ، براي ارتباط با مشتري نيز به يك ميكروفون نياز خواهيد داشت. شما نمي خواهيد از خواسته هاي مشتري بي اطلاع باشيد. بنابراين با ابزارهاي خود آماده باشيد

7. چاپگر و اسكنر

هزار برگه و اسناد براي اسكن ، قراردادهايي براي امضاي ، مقالاتي براي چاپ وجود دارد ، و شما نمي توانيد بدون چاپگر و اسكنر اين كارها را انجام دهيد.

من يك دستگاه چند منظوره را كه همراه با دستگاه كپي ، چاپگر و اسكنر است توصيه مي كنم. حتماً به سراغ يك محصول مطمئن برويد ، بنابراين در صورت نياز به استفاده از آن ، دچار نقص عملكرد نخواهيد شد.

بنابراين ، در اينجا همه موارد ضروري را داريد ... اگر اين 5 فرمان به آنها رعايت نشود ، كار در خانه مي تواند ناخوشايند باشد.

به راحتي مي توانيد با كار مورد نظر هماهنگ شويد و فراموش كنيد كه ساعت ها بي پايان نشسته ايد. در حالي كه اين يك روش عالي براي فرار و بهره وري است ، اما اثر طولاني مدت فاجعه بار است.

تحقيقات پزشكي نشان داده است كه نشستن بيش از حد طولاني در حالت نامناسب مي تواند منجر به اضافه وزن / چاقي ، برخي از تغييرات سرطان ، ديابت در شكل 2 آن و حتي مرگ زودرس شود.

من هم تعجب كردم هيچ كس نمي خواهد بيمار شود ، اما عادات ما نقش بسزايي دارند. بنابراين ، براي ايمني ، از نشستن بيش از حد طولاني بدون استراحت خودداري كنيد.

يك راه آسان استفاده از ميزهاي قابل تنظيم است. اين به شما كمك مي كند تا به راحتي بين حالت نشسته و ايستاده جابجا شويد كه براي گردش خون مفيد است.

راه آسان ديگر استفاده از صندلي هاي ارگوناميك كه قابليت برگشت به عقب را داشته باشند، است . صندلي هاي استاندارد هم حس كار در اداره را به شما خواهند داد و هم از بروز مشكلات عديده براي سلامتي شما پيشگيري خواهند كرد.

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ]
تاریخ امروز
پیوندهای روزانه
آمار بازدیدکنندگان
ابزارک هاي وبلاگ