کلاس آشپزی در تهران
آموزشگاه آشپزی و شیرینی پزی
تور آنتالیا
ویزای تایوان
خدمات VFS
تور کانادا
خرید توتون پیپ
مرکز خرید پیپ در تهران
خرید بک لینک
كود اهن
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :thesis-2018
تاريخ: 1398/7/11  ساعت: ۰۹

تاثير كود سبز بر يونجه قسمت دوم  : عملكرد و اجزاء عملكرد گندم در سال دوم تناوب: نتايج تجزيه واريانس حاكي از آن است كه بين تيمارها از لحاظ عملكرد دانه، تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله، و طول سنبله در سطح احتمال ۱ درصد و براي شاخص برداشت در سطح احتمال ۵٪ اختلاف معني داري وجود دارد، اما براي ساير صفات اختلاف معني داري بين تيمارها وجود ندارد. عملكرد دانه در ۸ تيمار گندم را مي توان در سه گروه دسته بندي كرد. در گروه اول تيمار گندم +كود بيولوژيك +۳۰ كيلو گرم نيتروژن، با ۱۵۷۰ كيلوگرم در هكتار بالاترين ميزان عملكرد را بخود اختصاص داد. در گروه دوم تيمارهاي گندم (بدون كود نيتروژن) و گندم + كود بيولوژيك +۶۰ كيلوگرم در هكتار نيتروژن به ترتيب با عملكردهاي ۱۳۶۳ و ۱۲۹۳ كيلوگرم در هكتار قرار گرفتند.

در گروه سوم تيمارهاي شاهد گندم بدون كود نيتروژن و گندم + ۷۰ كيلوگرم در هكتار نيتروژن (عرف منطقه) به ترتيب با عملكردهاي ۹۱۲ و ۸۵۸ كيلوگرم در هكتار كمترين مقدار را حائز شدند. بقيه تيمارها در حد فاصل گروه هاي دوم و سوم قرار گرفتند در آزمايش ايونز و همكاران (۲۰۰۳) عملكرد گندم در تناوب لگوم- گندم بيشتر از گندم گندم بود.

بخشي از برتري عملكرد گندم در تيمار گندم +كود بيولوژيك +۳۰ كيلوگرم نيتروژن را مي توان به فعاليت باكتري هاي تثبيت كننده نيتروژن و قسمتي را نيز به كار برد كود شيميايي نيتروژنه نسبت داد. به نظر مي رسد كه كاربرد توأم اين دو منبع كودي منجر به تأثير بر اجزاء عملكرد گندم در اين تيمار شده است، به طوري كه در صفات تعداد سنبله در واحد سطح و تعداد دانه در سنبله نسبت به سابر تيمارها برتري نشان داده است. البته اين برتري در صفاتي نظير زيست توده و شاخص برداشت نيز پديد آمده است. در آزمايش بهل و همكاران (۲۰۰۳) كاربرد توام ازتوباكتر ومايكوريزا باعث افزايش عملكرد دانه، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و عملكرد بيولوژيكي در گندم شد. همچنين رائي و گائور (۱۹۸۸) به اين نتيجه رسيدند كه تيمار گندم با ازتوباكتر و آزوسپريليوم به تنهايي و مخلوط آنها به ترتيب ۹۱/  درصد، ۸ / ۲درصد و ۱۳ / ۹ درصد افزايش عملكرد گندم را در پي داشت.

كود سبز چيست؟

يكي ديگر از راههاي افزايش ماده آلي خاك استفاده از كود سبز در تناوب زراعي مي باشد. منظور از كود سبز شخم زدن گياه در خاك پس از رشد كافي و بدون برداشت محصول است. اثر كود سبز بر خصوصيات فيزيكي خاك همانند كود حيواني مي باشد.
ولي كود سبز عملاً مواد غذايي به خاك اضافه نمي كند، بلكه آن چه را كه طي رشد خود از خاك جذب كرده و در خود ذخيره نموده است به خاك بر مي گرداند اما در صورتي كه از گياهان تيره بقولات بعنوان كود سبز استفاده شود تمام ازت تثبيت شده را به خاك بر مي گرداند. از طرف ديگر كود سبز با جذب و ذخيره مواد غذايي در خود از شسته شدن آنها جلوگيري مي نمايد. گياه مورد استفاده بعنوان كود سبز مي بايستي اثرات فيتوتوكسيني بر رشد محصول بعدي نداشته باشد، فصل رشد كوتاهي داشته، تراكم بوته بالا را تحمل كند و رشد سبزينه اي زيادي داشته باشد تا علاوه بر اين كه مقدار زيادي ماده آلي به خاك اضافه مي كند، پوشش كامل خاك را تامين نمايد. پوشش كامل خاك براي جلوگيري از فرسايش خاك و بازداري رشد علفهاي هرز ضرورت دارد. بنابراين اهداف كود سبز را مي توان در افزايش ماده آلي خاك، حفظ مواد غذائي خاك (و در صورت استفاده از گياهان تيره بقولات افزايش ازت خاك)، جلوگيري از فرسايش خاك و مبارزه با علفهاي هرز خلاصه نمود. توجه به اهداف فوق روشن مي سازد كه كود سبز قبل از گياهان وجيني در تناوب قرار مي گيرد.

نتايج حاصله از تحقيق تاثير كود سبز بر يونجه در گروه اول

هر چند كه در اين تحقيق سهم هر يك از فاكتورهاي كود بيولوژيك و يا كود شيميايي در افزايش عملكرد دانه گندم به تفكيك مشخص نشده است، اما برتري ۹ در صدي عملكرد دانه در تيمار گندم +كود بيولوژيك (بدون كود نيتروژن) به تيمار گندم بدون كود نيتروژن، كه كرت هاي آنها در سال اول تناوب در شرايط يكسان و تحت آيش قرار داشته اند، را مي توان به كاربرد كود بيولوژيك در تيمار اول نسبت داد. اما كار برد توأم كود بيولوژيك و كود شيميايي عملكرد گندم را از ۱۰۰۰ كيلوگرم در هكتار در تيمار گندم + كود بيولوژيك بدون كود نيتروژن با تأثير بر صفات تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن زيست توده و طول سنبله، با حدود ۳۰ درصد افزايش، به ۱۵۷۰ كيلو گرم در هكتار در تيمار گندم + كود بيولوژيك + ۳۰ كيلو گرم نيتروژن، رسانده است. اين در حالي است كه اين دو تيمار از نظر ساير اجزاء عملكرد و صفات فاقد اختلاف معني دار مي باشند. به نظر مي رسد كه علاوه بر نيتروژن آلى ذخيره شده در كرتهاي تيمار گندم +كود بيولوژيك +۳۰ كيلوگرم نيتروژن در سال اول آزمايش (آيش)، احتمالا كاربرد ۳۰ كيلوگرم در هكتار كود شيميايي نيتروژنه شرايط تغذيه اي مناسبي را براي تكثير و فعاليت باكتري هاي ازتوباكتر و آز سپيريليوم فراهم نموده است، زيرا اين باكتريها جهت رشد و تثبيت ازت نيازمند وجود اين عنصر در محيط غذايي هستند

ارتقاء سطح مصرف كود شيميايي نيتروژنه از ۳۰ كيلوگرم در هكتار در تيمار گندم +كود بيولوژيك + ۳۰ كيلوگرم نيتروژن به ۶۰ كيلوگرم در هكتار در تيمار گندم +كود بيولوژيك +۶۰ كيلوگرم در هكتار نيتروژن، بر عملكرد گندم در تيمار اخير تأثير منفي باقي گذاشت، به طوري كه اين دو تيمار نسبت به هم، ۱۷ درصد اختلاف عملكرد نشان دادند، كه از نظر آماري نيز معني دار مي باشد. اين اختلاف تا حدودي معرف عدم كارآيي مصرف بي رويه كودهاي شيميايي در شرايط ديم و تأثير منفي آن بر روند توليد در گياه مي باشد.

اختلاف عملكرد دانه تيمار گندم + كود بيولوژيك +۳۰ كيلوگرم در هكتار نيتروژن نسبت به آن دسته از تيمارهاي گندم كه كرت هاي آنها در سال اول تناوب به ترتيب تحت كشت ارقام يونجه Medicago polymorpha Medicago Scutellata مخلوط دو رقم اخير و گندم قرار داشتند را مي توان به استفاده از ذخائر غذائي خاك و تخليه نسبي رطوبت خاك در طي فصل رشد در سال اول، توسط اين گياهان نسبت داد. با اينكه يونجه هاي يكساله در تناوب با گندم مي توانند بيش از مقدار مورد نياز گندم نيتروژن هوا را تثبيت نمايند (داختن و همكاران، ۱۹۹۹)، و پس از پايان دوره رشد با اضافه كردن بقاياي خود به زمين، اندوخته هاي غذايي و مواد آلي خاك را افزايش دهند، در عين حال ادامه رشد اين گياهان منجر به كاهش ذخائر رطوبتي خاك مي گردد. كاهش بيشتر رطوبت خاك در كرتهاي گندم نسبت به كرتهاي يونجه و آيش، و در كرتهاي يونجه نسبت به آيش به دليل فعاليت رويشي بيشتر گندم و دوام دوره رشد و بزرگي اندام هاي رويشي آن نسبت به يونجه است، كه متضمن مصرف آب بيشتري است. هر چند كه ممكن است ميزان تبخير از سطح كرتهاي گندم به دليل پوشش بيشتر خاك كمتر باشد، اما احتمالا اين پوشش جبران هدررفت آب از طريق جذب توسط بوته هاي گندم را نكرده است. همچنين وجود اختلاف در ميزان رطوبت كرتهاي آيش با ديگر كرتها احتمالا به دليل عدم وجود سطح سبز و حفظ و ذخيره رطوبت در اين كرت ها مي باشد. در آزمايش زنتنر و همكاران (۱۹۹۹) تخليه آب خاك توسط گياهاني كه به صورت كود سبز در تناوب با غلات قرار داشتند يكي از دلائل كاهش عملكرد غلات كاشته شده پس از آنها بوده است و به اعتقاد ويجيل و نيلسون (۱۹۹۸) رطوبت خاك مي تواند بيش از نيتروژن در روند رشد گياه محدود كننده باشد.

نتايج حاصله از تحقيق تاثير كود سبز بر يونجه در گروه دوم

در گروه دوم، اختلاف عملكرد در دو تيمار گندم بدون كود نيتروژن كه كرت هاي آنها در سال اول تحت كشت يونجه هاي يكساله Scutellata Medicago و Medicago polymorpha بودند، با تيمار ديگر گندم بدون كود نيتروژن كه سال اول تحت آيش قرار داشت، نشان مي دهد كه كاشت يونجه يكساله ضمن دارا بودن مزيت هايي از قبيل حفاظت خاك در برابر عوامل فرسايشي، بقاياي آن توانسته است كه به عنوان كود سبز در بهبود حاصلخيزي خاك مفيد باشد، و در عين حال با توجه به فعاليت باكتري هاي تثبيت كننده نيتروژن در ريشه آن، بخشي از نيتروژن مورد نياز گياه بعدي را تأمين نموده است، كه اين امر باعث ايجاد اختلاف معني دار در صفات تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله در دو تيمار اول با تيمار سوم گرديد. در آزمايش بلك شا و همكاران (۲۰۰۱) ميزان نيتروژن در دسترس در تيمارهاي كود سبز شبدر شيرين پيش از كاشت گندم بهاره (ماه آوريل ۱۶ تا ۱۵ كيلوگرم در هكتار بيش از تيمار آيش بود. در همين آزمايش ميزان عملكرد گندم در تناوب كود سبز شبدر شيرين – گندم ۶۷ تا ۷۵ درصد بيش از تناوب آيش – گندم بود.

اما بخشي از اختلاف تيمارهايي كه در سال پيش تحت آيش ساليانه بودند با تيمارهايي كه در سال اول زير كشت يونجه يكساله قرار داشتند را مي توان به تخليه رطوبت خاك در سال اول توسط بوته هاي يونجه نسبت داد. در آزمايش مگ گوئير و همكاران (۱۹۹۸) عملكرد گندم در تناوب آيش سبز تابستانه – گندم كمتر از عملكرد آن در تيمار آيش ساليانه – گندم بود. در اين پژوهش بنا به استدلال محققان آن، علاوه بر مصرف رطوبت ناشي از بارندگي تابستانه توسط يونجه يكساله، بخشي از ذخائر رطوبتي خاك نيز توسط اين گياه مصرف شده است. در حالي كه در شرايط اجراي آيش ساليانه، علاوه بر حفظ ذخائر رطوبتي خاك از سال هاي پيش، قسمتي از رطوبت ناشي از بارندگي ها نيز در خاك ذخيره گرديده، كه در سال دوم تناوب به مصرف گندم رسيده است. بنا به اظهار ويجيل و نيلسون (۱۹۹۸)، ۸۸ درصد از تغييرات در عملكرد گندم كاشته شده پس از لگوم در تناوب لگومگندم به استفاده لگوم از آب خاك در سال نخست تناوب مربوط مي گردد. البته آنان اظهار داشته اند كه در مقام مقايسه عموما آيش سبز تابستانه لگوم با آيش سالانه شديدا به شرايط آب و هوا و ميزان بارندگي وابسته است، و نمي تواند يك رابطه ثابت و غير قابل تغيير باشد. بنا به اظهار بلك شا و همكاران (۲۰۰۱) مقدار كاهش رطوبت خاك در پيش از كاشت گندم بهاره در تيمار شبدر شيرين با هدف كود سبز بيشتر از تيمار آيش بوده است.

عملكرد كود سبز يونجه براي گندم بدون كود شيميايي و بيولوژيك

عملكرد گندم در تيمار گندم بدون كاربرد دو نوع كود نيتروژنه شيميايي و بيولوژيك كه سال پيش تحت كشت مخلوط دو رقم يونجه يكساله قرار داشت، نتوانست با عملكرد گندم در تيمارهاي بدون كار برد كود بيولوژيك و شيميايي كه پس از ارقام يونجه يكساله كاشته شده بود، رقابت نمايد. اما با تيماري از گندم كه در آن فقط كود بيولوژيك استفاده شده بود، از نظر عملكرد دانه در يك سطح قرار گرفت. از دلايل اين اختلافات احتمالا مي توان به پائين بودن سطح توليد ماده خشك در مخلوط دو رقم يونجه اشاره نمود، كه نتوانسته است حاصلخيزي خاك را به نحو مطلوب ارتقاء بخشد. نتايج حاصل از مقايسه دو تيمار گندم بدون كود نيتروژن و گندم + كود بيولوژيك و بدون كود نيتروژن نشان داد كه تأثير ناشي از كاشت مخلوط دو رقم يونجه يكساله مورد استفاده در اين تحقيق در افزايش عملكرد گندم تا حدودي مشابه آثار حاصل از كاربرد توأم كود بيولوژيك از تو باكتر و آز سپيريليوم مي باشد.

همچنين تيمار گندم + كود بيولوژيك و بدون كود نيتروژن با آنكه بذور آن با كود بيولوژيك آغشته شده بود، اما احتمالا به دليل عدم استفاده از كود شيميايي نيتروژني، از نظر عملكرد دانه، توانايي رقابت با تيمارهاي گندم + كود بيولوژيك +۳۰ كيلوگرم نيتروژن و گندم +كود بيولوژيك + ۷۰ كيلوگرم در هكتار نيتروژن كه در آنها از هر دو نوع كود شيميايي و بيولوژيك استفاده شده بود را نداشت. اين نتايج نشان مي دهد كه كاربر كود بيولوژيك از تو باكتر و آز سپيريليوم زماني مؤثر است كه همراه آن در حد نياز كود شيميايي نيتروژنه به صورت تقسيط مصرف گردد. تيمار گندم بدون كود نيتروژن در حالي كه در سال اول تحت آيش قرار داشت، اما در غياب دو نوع كود بيولوژيك و شيميائي توانايي رقابت با ساير تيمارها را نداشت، و تيمار گندم + ۷۰ كيلوگرم در هكتار كود نيتروژن (بر اساس عرف منطقه) كه در سال نخست تحت كشت گندم قرار داشت نيز عليرغم كار برد كود شيميايي نيتروژنه در حد عرف منطقه، اما نتوانست با ديگر تيمارها رقابت نمايد. احتمالا از دلايل اين كاهش، مصرف ذخائر غذايي و بخشي از رطوبت خاك در سال اول تناوب توسط بوته هاي گندم، و ديگري افزايش بي رويه نيتروژن، مازاد بر نياز گياه در سال دوم است، كه در شرايط ديم و كمبود رطوبت در روند رشد گياه اختلال ايجاد نموده است.

در سال دوم تناوب ميزان اتلاف رطوبت خاك تا عمق توسعه ريشه (۳۰-۰ سانتي متر)، در كرتهايي كه سال پيش زير كشت گندم و يونجه قرار داشتند بيش از كرتهايي بود كه به آيش اختصاص پيدا كرد. اما همواره اين كاهش به ترتيب در كرتهاي گندم بيش از يونجه و در يونجه بيش از آيش بود (شكل ۲ و ۳). اين نتايج نشانگر اين واقعيت است كه در يك چرخه تناوبي، گياهان پيش كاشت به لحاظ طول دوره رشد و دوام آنها در زمين مي توانند روي عملكرد گياه بعدي اثر گذار باشند. البته در صورتي كه ميزان و پراكندگي نزولات آسماني نسبتا خوب باشد، اين تأثير كمتر خواهد بود. در آزمايش پيكول و همكاران (۱۹۹۷) رطوبت خاك بيش از نيتروژن خاك در تناوب آيش سبز گندم در عملكرد گندم بهاره محدوديت ايجاد كرد، به طوري كه در تيمار آيش سبز گندم عملكرد گندم ۲۵ درصد كمتر از تيمار آيش لخت گندم بود. همچنين در مطالعه بلك شاو و همكاران (۱۹۹۶) مقدار آب قابل استفاده در زمان كاشت گندم بهاره در تيمارهائي كه سال پيش تحت كشت شبدر شيرين بودند تقريبا برابر تيمارهايي بود كه تحت آيش قرار داشتند.

نتيجه گيري نتايج حاصل از اين تحقيق تناوب ارقام يونجه يكساله – گندم

نتيجه گيري براساس نتايج حاصل از اين تحقيق تناوب ارقام يونجه يكساله – گندم، به دليل اثرات مثبت يونجه در بهبود خواص كيفي خاك و ايجاد پوشش گياهي جهت مبارزه با فرسايش، مي تواند به عنوان يك الگوي مناسب تناوبي معرفي شود. همچنين در صورت اعمال مديريت مطلوب در حفظ و نگهداري رطوبت در سال آيش، و توجه به حفاظت محيط زيست براي نيل به اهداف كشاورزي پايدار، تناوب آيش -گندم + ۳۰ كيلوگرم در هكتار كود نيتروژنه + كودبيولوژيك، با صرف هزينه كمتر مي تواند به عنوان يك جايگزين مناسب ديگر بجاي تناوب هاي شاهد مورد استفاده قرار گيرد. حتما براي درك بهتر اين تحقيق مقاله تاثير كود سبز بر يونجه قسمت اول را مطالعه نماييد

خدمات هيراكود

شركت بازرگاني هيراكود در سال ۱۳۹۵، با هدف كمك به بهبود كيفيت توليد محصولات كشاورزي و باغي در كشور، شروع به كار كرد. اين مجموعه عمده فعاليت خود را بر روي عرضه كودها و تغذيه دهنده هاي گياه اعم از كودهاي ارگانيك و كودهاي شيميايي، متمركز نمود و به ارائه محصولات ايراني و خارجي به خريداران عمده پرداخت.

هيراكود ، اصالت همۀ كالاهايش را تضمين و همۀ آن‌ها را با كيفيت عالي عرضه مي‌كند. از آنجا كه هدف اصلي اين مجموعه توليد و تامين بهترين نوع كودهاي ضمانتي با منشاء ارگانيك جهت استفاده در بخش كشاورزي مي باشد؛ كشاورزان مي توانند با خيال راحت و با هزينه هاي خيلي ارزان تر از كودهاي شيميايي، مرغي و حيواني محصولي با كيفيت برداشت كنند. اين اطمينان را به شما مي دهيم كه با يكبار استفاده از نمونه كودهاي معرفي شده مشتري دائمي ما خواهيد شد و ما را به ديگران معرفي خواهيد كرد.

هيراكود هميشه با تاكيد بر اصالت كالا، كيفيت بالا و قيمت مناسب سعي بر آن دارد تا پايين ترين قيمت هاي ممكن كودهاي توليد ملي و همچنين وارداتي را به مشتريان ارائه كند. از اين رو تجار، فروشندگان و مشتريان مي توانند با خيالي آسوده خريدشان را از اين مجموعه انجام دهند. علاوه بر اين ما با توليد و ارائه محصولات بيولوژيكي باكيفيت و قيمتي رقابتي كاري انجام داده ايم بتوانيد با هزينه اي پايين تر، كود خريداري كنيد، آبياري رو كاهش دهيد، درختان تان را در مقابل آفات و سرمازدگي مقاوم كنيد و ديگر مزايا…

:
برچسب‌ها:

[ ]
تاریخ امروز
پیوندهای روزانه
آمار بازدیدکنندگان
ابزارک هاي وبلاگ